កម្រងឯកសារ ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ២០២១-២០៣៥


ល.រ ចំណងជើង
កំពុងដំណើរការ...

គំរោងកែលម្អផែទេសចរណ៍កំពង់ឃ្លាំង

គំរោងកែលម្អផែទេសចរណ៍នៅកំពង់ផែកំពង់ភ្លុក

គំរោងកែលម្អផែទេសចរណ៍ភ្នំក្រោម

គំរោងកែលម្អរង្វង់មូលភ្នំគូលែង ស្រុកបន្ទាយស្រី និងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំគូលែន

គំរោងកែលម្អចំណតរថយន្តក្នុងក្រុង និងការរៀបចំសួនលម្អក្នុងក្រុង

គំរោងកែលម្អផែទេសចរណ៍មេជ្រៃ

គំរោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុង ក្នុងក្រុងសៀមរាបសម្រាប់បំរើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍