ផែនទីចង្អុលផ្លូវ (Roadmap) ស្តីពីការស្តារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្រោយវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩


ល.រ ចំណងជើង
កំពុងដំណើរការ...

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់អាជីវកម្ម

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ Covid 19

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ Covid 19

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ Covid 19

សេចក្តីណែនាំ "វិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីឆ្នាំ២០១៩សម្រាប់ការី/ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍"

សេចក្តីណែនាំ"វិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីឆ្នាំ២០១៩សម្រាប់Tour Guide/Tour Leader"

"Spot ផ្សព្វផ្សាយកូវីដ១៩"