នីតិវិធី និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យ នៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ចំពោះរដ្ឋបាលថា្នក់ក្រោមជាតិ ដែលអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ”


ល.រ ចំណងជើង
កំពុងដំណើរការ...
​​​

ឯកសារសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត

នីតិវិធី និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យ នៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ចំពោះរដ្ឋបាលថា្នក់ក្រោមជាតិ ដែលអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” សម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត

នីតិវិធី និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យ នៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ចំពោះរដ្ឋបាលថា្នក់ក្រោមជាតិ ដែលអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” សម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត

នីតិវិធី និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យ នៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ចំពោះរដ្ឋបាលថា្នក់ក្រោមជាតិ ដែលអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” សម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត

ឯកសារសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង/ខណ្ឌ

នីតិវិធី និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យ នៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ចំពោះរដ្ឋបាលថា្នក់ក្រោមជាតិ ដែលអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” សម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង/ខណ្ឌ

នីតិវិធី និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យ នៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ចំពោះរដ្ឋបាលថា្នក់ក្រោមជាតិ ដែលអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” សម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង/ខណ្ឌ "

នីតិវិធី និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យ នៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ចំពោះរដ្ឋបាលថា្នក់ក្រោមជាតិ ដែលអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” សម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង/ខណ្ឌ "