កម្រងឯកសាររបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ស្តីពី គោលការណ៍ណែនាំនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩


ល.រ ចំណងជើង
កំពុងដំណើរការ...

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់អាជីវកម្ម

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ Covid 19

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ Covid 19

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ Covid 19

សេចក្តីណែនាំ "វិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីឆ្នាំ២០១៩សម្រាប់ការី/ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍"

សេចក្តីណែនាំ"វិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីឆ្នាំ២០១៩សម្រាប់Tour Guide/Tour Leader"